Záväznosť noriem


Podľa zákona č.264/1999 Z.z. prestali byť STN od 1.1.2001 záväzné. To však neznamená neplatnosť. Nezáväznosť technickej normy sa prejavuje v tom, že pri danej problematike je možné použiť aj iné riešenie ako stanovuje norma s tým,že nové riešenie musí kvalitatívne zodpovedať minimálne pôvodnej požiadavke.
V krajinách EÚ nie sú normy štátne ani záväzné v celom rozsahu. Ich plnenie je považované za splnenie všeobecnej požiadavky stanovenej právnym predpisom. Sú jednak závislé a nezávislé na tržných podmienkach obehu tovaru, ale súčasne dávajú základ pre prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť. V praxi sú dve možnosti:

 • výrobca dodržuje národnú harmonizovanú normu


 • výrobca môže použiť iné riešenie ako je v norme. V prípade sporu o náhradu škody, ak sa chce výrobca zbaviť zodpovednosti, musí dokázať, že jeho výrobok zodpovedal posledným poznatkom vedy a techniky v čase, keď výrobok uviedol na trh. Výrobca znáša dôsledky nie preto, že nedodržal normu, ale preto ,že jeho postup mal za následok škodu u užívateľa.
 • Súčasne vydávané STN preberajú európske normy.

  Platí hierarchia predpisov:

  1. zákon
  2. vyhláška
  3. STN
  4. iné predpisy.(Nižší predpis môže byť prísnejší ako vyšší. Naopak nie.)

  Zákon č.264/1999 rozlišuje pojmy:

 • technický predpis
 • - všeobecne záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky a služby, ktorých dodržiavanie je povinné.
 • technická norma
 • - súhrn pravidiel, usmernení, charakteristýk, výsledkov činností zameraných na dosiahnutie ich najvodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom opakovanom použití. Technická norma je verejne prístupná a špecifikuje osobitné druhy technických noriem:
 • harmonizovaná STN
 • - STN sa stáva harmonizovanou, ak preberá harmonizovanú európsku normu a vo vestníku je oznámená možnosť jej použitia na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda SR nariadením, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom
 • STN vhodná na posudzovanie zhody
 • - ÚNMS SR určuje vhodnú STN na posudzovanie zhody v prípade, že je to nevyhnutné na prevzatie technického predpisu orgánmi európskych spoločenstiev. Po prerokovaní s ministerstvom oznámi ÚNMS SR určenie normy vo vestníku. V prípade, že úrad zruší určenie STN vhodnej na posudzovanie zhody, oznámi súčasne,ktorá STN ju nahradila.

  Sústava pojmov pre rozdelenie EZ podľa STN 33 0010

  EZ pozostáva z:

  EZ sa podľa účelu rozdeľuje na:

  Podľa druhu prúdu sa EZ rozdeľujú na:

  Striedavé silové zariadenia sa ďalej rozdeľujú:

  Rozdelenie EZ podľa napätia

  Ozn. napätia Menovité napätie v sústave
  uzemnenej izolovanej
  medzi vodičom a zemou medzi vodičmi medzi vodičmi
  MN do 50 V vrátane** do 50 V vrátane**
  NN od 50 V do 600 V od 50 V* do 1000 V vrátane**
  VN od 600 V do 30 kV od 1 kV do 52 kV
  VVN od 30 kV do 171 kV od 52 kV do 300 kV
  ZVN - od 300 kV
  do 800 kV vrátane
  -
  UVN - nad 800 kV -

  * - Oznamovacie zariadenie s napätím medzi vosičmi v izolovanej sústave do 85 V sa pokladajú za zariadenia MN. Oznamovacie zariadenia s menovitým napätím 60 V proti zemi a vyzváňacie obvody s napätím do 150 V sa budujú podľa predpsiov pre zariadenia MN a overujú sa pri skúške elektrickej odolnosti napätím 500 V
  ** - Pre jednosmerné zariadenia je hranicou medzi MN a NN 120 V. Pre jednosmerné zariadenia je hranicou medzi NN a VN 1500 V.