Kladenie silových elektrických rozvodov

Stavba elektrických rozvodov
Rozvody holými vodičmi
Rozvody v elektroinštalačných rúrkach a lištách
Vedenie z mostíkov alebo jedožilových vodičov
Káblové rozvody

Stavba elektrických rozvodov

Rozvody sa vyhotovujú:

Rozvody sa majú vyhotoviť prehľadne a priamočiaro tak, aby opravy, údržba, odborné prehliadky, skúšky a kontroly bolo možné uskutočniť jednoduchým spôsobom. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením pred koróziou, vlhkosťou, vibráciami a pod.

Pri montáži sa treba riadiť pokynmi výrobcu (napätie, prúdová zaťažiteľnosť, dovolená teplota). Rozvody sa dimenzujú podľa STN 33 2000-4-43 a STN 33 2000-5-52. Vzdialenosti medzi vodičmi a káblami sa volia podľa druhu izolácie a spôsobu uloženia. Vedenia rôznych sústav sa nesmú navzájom ovplyvňovať.

Samotné prúdové obvody musia mať počet vodičov potrebných pre funkciu a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.

Súbehu a križovaniu silových a oznamovacích vedení sa treba vyhýbať. Pri nutnom súbehu obidvoch vedení do dĺžky 5 m je treba dodržať vzdialenosť medzi vedeniami 3 cm. Pri súbehu dlhšom ako 5 m je vzdialenosť medzi vedeniami 10 cm. Pri križovaní silového a oznamovacieho vedenia je ich vzdialenosť minimálne 1 cm.

späť na obsah

Rozvody holými vodičmi

Môžu sa pužiť vo vonkajších priestoroch na budovách a v prostrediach s neprieznivým pôsobením vonkajších vplyvov ako spojovacie vedenia medzi objektmi.

Nesmú sa používať v inštaláciách bytov, budov občianskej výstavby a v priestoroch úrístupným laikom.

Všetky vodiče rovnakého prúdového obvodu sa uložia spoločne. Neuzemnené holé vodiče sa musia uložiť na vhodné izolátory s minimálnou výškou podľa STN 3 2000-4-41.

Vzhľadom na mechanickú pevnosť sú dovolené minimálne prierezy jadier:

Rozvody holými vodičmi Minimálny prierez vodiča
Cu (mm2) Al (mm2)
v budovách s rozpätím podpier do 2 m 4 16 (6)*
v budovách s rozpätím podpier od 2 do 10 m 4 16 (10)*
mimo budovy 6 16
* V rozvodoch už jestvujúcich sa môžu použiť uvedené prierezy po celú dobu životnosti rozvodu


Minimálna vzdialenosť vodičov do 1000 V závisí od rozpätia podpier:

Rozpätie podpier (m) Minimálna vzdialenosť holých vodičov (mm)
do 1 m 50
od 1 m do 4 m 100
od 4 m do 6 m 150
od 6 m do 8 m 200


Minimálne prierezy jadier izolovaných vodičov uložených na podperách.

Rozvody izolovanými vodičmi Minimálny prierez jadra vodiča
Cu (mm2) Al (mm2)
v budovách s rozpätím podpier do 3 m 2,5 16 (4)*
v budovách s rozpätím podpier od 3 do 5 m 4 16 (6)*
v budovách s rozpätím podpier od 5 do 8 m 6 16(10)
mimo budovy 6 16
* V rozvodoch už jestvujúcich sa môžu použiť uvedené prierezy po celú dobu životnosti rozvodu


Minimálne vzdialenosti medzi vodičmi a vzdialenosti od stien a iných predmetov pri rozvodoch izolovanými vodičmi:

Prostredie umiestnenie rozvodu Vzdialenosť vodičov pri rozpätí podpier (mm)
0.5 m 1 m 2 m 4 m 6 m 8 m
vonkajšie priestory nechránené pred dažďom 30 50 70 100 150 200
vonkajšie priestory chránené pred dažďom 20 0 50 70 100 150
vnútorné priestory 15 20 0 50 70 100


späť na začiatok

Rozvody v elektroinštalačných rúrkach a lištách

Pri montáži rozvodov sa musia dodržať nasledovné požiadavky: Výnimky platné pre rozvody v spoločných rúrkach:
späť na začiatok

Vedenie z mostíkových alebo jednožilových vodičov

Môžu sa klásť na miestach chránených pred dažďom na plocho a bez prekrývania. Uloženie smie byť v omietke, v inštalačnej rúrke alebo v stavebnej dutine pri dodržaní rovnakých podmienok ako izolované vodiče. Na drevené a horľavé steny sa dajú klásť iba po uložení na súvislom nohorľavom podklade.

Káblové rozvody

Druh kábla sa zvolí vzhľadom na prostredie a spôsob uloženia.

Keď kábel prechádza bez prerušenia rôznymi prostrediami alebo priestormi, jeho druh sa zvolí podľa najnepriaznivejšieho prostredia.

Vodiče v kábli sa môžu použiť pre rôzne sústavy napätia a rôzne obvody, ak nie je ohrozená bezpečnosť a ak sa navzájom neovplyvňujú.

Vedenia musia byť označené na vhodných miestach (križovatky, odbočky) a vo vhodných vzdialenostiach (cca 20 m).

Ohyby káblov a ich polomery stanovuje výrobca alebo norma.

Do zeme sa nesmú ukladať pri teplote nižšej ako 4°C.

Na podklad sa upevňujú pomocou vhodných prýchytiek, ktoré kábel nesmú poškodiť. Informácie poskytuje výrobca.

Pred vyhotovením koncoviek alebo spojok sa konce kábla musia chrániť pred pôsobením prostredia (vlhkosť, chemické vplyvy).

Vzdialenosť krajného kábla od objektu má byť aspoň 60 cm, minimálne 30 cm.


Spôsoby uloženia káblov:
ukladanie káblov do zeme

ukladanie káblov do zeme

H - hĺbka uloženia; pv - piesková vrstva 8 cm; d - vonkajší priemer kábla;
p - pieskové lôžko = d + 2pv; V - hĺbka výkopu ryhy = H + d + pv


späť na začiatok