Rozvádzače a rozvodné zariadenia

Rozvádzače sú súčasťou rozvodu elektrickej energie v objektoch. Rozvádzače môžu v yrábať len výrobcovia, ktorí majú na túto činnosť oprávnenie vydané inšpekciou práce.

Rozvádzač NN je kombináciou jedného alebo niekoľkých spínacích prístrojov spolu s pridruženým riadiacim, meracím, signalizačným, ochranným, regulačným zariadením , ktorú podľa dokumetnácie úplne zostavil výrobca vrátane všetkých vnútorných elektrických, mechanických a konštrukčných súčastí.

Rozvodnými zariadeniami nazývame ucelený súbor rozvádzačov umiestnených v priestore tak, aby boli ľahko prístupné obsluhe, údržbe a prípadnej oprave.

Rozvádzače NN, ktorých menovití striedavé napätie s frekvenciou 50 Hz nepresahuje 1000 V alebo ktorých jednosmerné napätie nepresahuje 1500 V, sa vyrábajú v dvoch režimoch ako typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané výrobky.

Typovo skúšaný rozvádzač (TTA) je výrobok zodpovedajúci stanovenému typu alebo zostave bez konštrukčných odchýlok, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na jeho vlastnosti.

Čiastočne typovo skúšaný rozvádzač (PTTA) je výrobok obsahujúci typovo skúšané aj typovo neskúšané usporiadané zostavy za predpokladu, že typovo neskúšanéusporiadanie je odvodené (pr. výpočtom) od typovo skúšaného usporiadania, ktoré vyhovelo príslušným skúškam.

Druhy rozvodných zariadení:

Umiestňovanie prístrojov v rozvádzačoch

Jednotlivé prístroje musia byť v rozvodnom zariadení prehľadne a prístupne usporiadané a označené. Spínacie a ochranné prvky majú byť pripojené tak, aby po vypnutí boli ich pohyblivé kontakty vrátane nastaviteľných spúští a relé bez napätia. Ovládacie časti musia mať zreteľné označenie spínacích polôh. Svorky v rozvádzači musia byť umiestnené minimálne 0,2 m nad podlahou. Meracie a indikačné prístroje, ktoré sú sledované obsluhou, nesmú byť umiestnené vyššie ako 2 m nad podlahou. Prvky na núdzové vypnutie majú byť umiestnené vo výške 0,8 až 1,6 m.

Údaje, ktoré musí výrobca poskytnúť o rozvádzači