Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na EI

Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na EI
Zaistenie bezpečnosti pri práci
Príkaz B
Obsluha nainštalovaných EZ
Práce vykonávané na EI
Ochranné a pracovné pomôcky pre elektrotechniku

Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na EI

Laik - osoba, ktorá nie je znalou ani poučenou osobou vo vzťahu k EZ.

Laici môžu:
 • samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie MN a NN, ktoré sú zhotovené a nainštalované tak, že pri ich obsluhe nemôže nastať úraz elektrickým prúdom


 • pracovať v blízkosti častí pod napätím iba pri dodržaní bezpečnostných vzdialeností stanovených STN 34 3108, v ostatných prípadoch iba so súhlasom osoby zodpovednej za prevádzku EI, ktorá vykoná potrebné bezpečnostné opatrenia (odpojí EI od napájania, zabezpečí dozor,...)
 • Poučená osoba - osoba dostatočne poučená znalými osobami tak, aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvu, ktoré môže vytvárať elektrina. Ide o osoby bez odborného elektrotechnického vzdelania. Poučená osoba musí mať odbornú spôsobilosť § 20 vyhlášky č. 718/2002 Z.z.

  Poučené osoby môžu:

 • samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia EI všetkých napätí pri používaní predpísaných ochranných pomôcok a dodržiavaní miestnych bezpečnostných a prevádzkových predpisov, s ktorými boli preukázateľne oboznámené


 • pracovať podľa pokynov na EI NN bez napätia, pracovať s dohľadom v blízkosti živých častí vo vzdialenosti 20 cm od živých častí; na EI pod napätím nesmú pracovať


 • pracovať s dohľadom na odpojených EI VN a VVN, v blízkosti častí pod napätím môžu len pod dozorom, na EI pod napätím nesmú pracovať vôbec


 • merať skúšobným zariadením (informatívne skúšky vrobkov,...)
 • Znalá osoba - osoba so zodpovedajúcim elektrotechnickým vzdelaním a odbornou praxou, ktorá jej umožní vyhnúť sa nebezpečenstvu, ktoré môže vytvárať elektrina. Znalá osoba musí mať odbornú spôsobilosť § 21 vyhlášky č. 718/2002 Z.z.

  Znalé osoby môžu:

 • samostatne obsluhovať zariadenia EI


 • pracovať na EI NN sami, a to na častiach EI bez napätia, v blízkosti EI pod napätím


 • pracovať na EI pod napätím pod dozorom znalej osoby s vyššou kvalifikáciou v priestoroch s vonkajším prostredím, v priestoroch tesných, vo vlhkých, mokrých a horúcich prostrediach a v priestoroch so zvýšenou a extrémnou koróznou agresivitou


 • pracovať na EI VN alebo VVN bez napätia sami, v blízkosti týchto EI pod napätím s dohľadom alebo pod dozorom na EI VN alebo VVN pod napätím
 • Znalé osoby s vyššou kvalifikáciou - osoby so zodpovedajúcim elektrotechnickým vzdelaním a požadovanou odbornou praxou, ktorá im umožní vyhnúť sa nebezpečenstvu, ktoré môže vytvárať elektrina. Znalé osoby s vyššou kvalifikáciou musia mať odbornú spôsobilosť § 22, § 23 alebo § 24 podľa vyhlášky 718/2002 Z.z. Znalé osoby s vyššou kvalifikáciou môžu vykonávať akúkoľvek obsluhu a prácu na EI, okrem zakázaných prác.

  Študenti VŠ elektrotechnických sa počas štúdia a iba v školských laboratóriách posudzujú nasledovne:

 • študenti 1. a 2. ročníka - osoby poučené (§ 20). Pokial študent vykonal úspešnú skúšku z odbornej spôsobilosti už na SŠ, považuje sa za osobu znalú (§ 21) už 1. ročníka


 • študenti 3. a vyšších ročníkov - ak zložili skúšku z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, sa považujú za osoby znalé (§ 21)


 • späť na začiatok
 • Zaistenie bezpečnosti pri práci

  Personál

  Celý personál zúčastňujúci sa na práci na EI, s EI alebo v jej blízkosti musí byť preukázateľne pravideľne poučovaný o bezpečnostných požiadavkách, bezpečnostných predpisoch a miestnych predpisoch súvisiacich s ich vykonávanou prácou. Pracovníci musia okrem odbornej kvalifikácie mať príslušné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na danú vykonávanú prácu.

  Organizácia

  Organizácia musí pre každú EI vymenovať osobu, ktorá je zodpovedná za jej prevádzku. Ak sa dve alebo niekoľko inštitúcií spája dohromady, musia existovať oficiálne dohody o postupe osôb zodpovedajúcich za jednotlivé EI.
  Za každú prácu zodpovedá vedúci práce. Zodpovedný vedúci práce a osoba zodpovedná za prevádzku EI môže byť jedna osoba. Organizácia musí predpísať laikom spôsob prístupu na všetky miesta, kde im hrozí nebezpečie ohrozenia zdravia od EZ. Organizácia musí vlastniť príslušné oprávnenie na vykonávanie činnosti na EZ.

  Pracovisko

  Pracovisko sa musí presne vymedziť a zreteľne označiť. Vo všetkých častiach EI, na ktorej, s ktorou alebo v blízkosti ktorej sa vykonáva akákoľvek práca, sa musí zabezpečiť primeranýpracovný priestor, prostriedky na prísup a osvetlenie. Musia sa prijať vhodné bezpečnostné opatrenia na zabránenie úrazu aj od iných zdrojov nebezpečenstva (tlakové, plynové systémy) a opatrenia proti pádom. Predmety, ktoré bránia prístupu alebo horľavé materiály sa nesmú umiestniť do prístupových ciest, únikových ciest, ani do priestorov, v ktorých musí personál ovládať tieto zariadenia.

  Bezpečnostné oznamy

  Bezpečnostné oznamy upozorňujú na stav EI, na možnosť ohrozenia života a zdravia, oznamujú príkazy alebo zákazy nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti alebo upozorňujú na bezpečnostné zariadenia. Bezpečnostné oznámenia sa používajú vo forme bezpečnostných značiek, tabuliek, nápisov s bezpečnostnými farbami a môžu byť aj akustické. Musia byť vždy čisté a čitateľné. Na živé časti je zavesovanie a pripevňovanie tabuliek zakázané. Prenosné tabulky a ich závesy musia byť z izolačného materiálu. Ak sa použijú obe strany tabuľky, musí na nich byť rovnaký nápis.

  Ochranné a pracovné pomôcky

  Pred každým použitím pomôcok je nevyhnutné presvedčiť sa o ich riadnom stave. Ochranné a pracovné pomôcky sa musia skúšať podľa príslušných noriem alebo predpisov v predpísaných lehotách a o vykonáných skúškach sa musia viesť záznamy. Skúšky sa vykonávajú v akreditovaných štátnych skúšobniach.

  Technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci

  1. príkaz B
  2. príkaz B - PPN pre práce pod napätím
  3. zaistenie pracoviska
  4. ústne, telefonické a rádiotelefonické dorozumievanie
  5. zvláštny režim prevádzky (ZRP)
  6. povolenie na začatie práce
  7. dozor pri práci
  8. prerušenie práce vykonávanej pod dozorom
  9. prerušenie PPN
  10. ukončenie a kontrola vykonanej práce
  11. uzatvorenie príkazu B
  12. uzatvorenie príkazu B - PPN
  13. pripojenie EI pod napätie po ukončení práce
 • späť na začiatok
 • Príkaz B a príkaz B - PPN ( B - bezpečnosť)

  Príkaz B musí byť vydaný pre práce:

  1. na EI VN, VVN a ZVN a v ich blízkosti. Pre práce ne EI bez napätia sa príkaz B vydáva len na zaistenie a odistenie pracoviska


  2. pre práce na EI MN alebo NN:
 • ak je v spoločných priestoroch s inštaláciami VN, VVN alebo ZVN a ak by pri práci mohlo nastať nebezpečenstvo od EI VN, VVN alebo ZVN
 • na križovatkách vodičov vonkejších vedení MN a NN s vedením VN, VVN a ZVN na vedeniach MN alebo NN v súbehu s vedením VN, VVN a ZVN, kde môže vzniknúť nebezpečné indukované napätie.
 • Príkaz B - PPN sa musí vydať na vybrané PPN na EI VN, VVN a ZVN. Príkaz B - PPN vydáva a podpisuje osoba s vyššou kvalifikáciou zodpovedná za prevádzku príslušnej EI, pričom môže poveriť vydávaním príkazu B alebo B - PPN ďalších pracovníkov, ak títo pracovníci spĺňajú predpísanú kvalifikáciu. Príkaz B alebo B -PPN sa vystavuje na vedúceho práce.

  Príkaz B musí obsahovať: číslo príkazu, meno a podpis osoby, ktorej je príkaz určený, miesto, druh a čas práce, meno a podpis osoby vydávajúcej príkaz, mená a podpisy osôb vykonávajúcich zaistenie pracoviska, spôsob zaistenia pracoviska (vypnutie, preskúšanie vypnutého stavu, miesto uzemnenia a skratovania, ohradenie pracoviska a umiestnenie bezpečnostných oznamov), označenie najbližšieho miesta živých častí pod napätím a potvrdenie o vykonanom poučení vlastnoručnými podpismi všetkých členov pracovnej skupiny.

  Príkaz B - PPN musí obsahovať: číslo príkazu, červený nápis Pozor práca pod napätím, meno a podpis osoby vydávajúcej príkaz, miesto, druh a čas práce, počet zúčastnených pracovníkov, údaje o ZRP a atmosférických podmienkach, vyhlásenie všetkých zúčastnených pracovníkov o vykonanom poučení, o fyzickej a psychickej dispozícii na vykonávanie PPN, ďalšie bezpečnostné opatrenia, údaje o prípadnom prerušení a opätovnom začiatku práce a údaje o skončení práce. Príkaz B a B -PPN sa vydáva len pre jedno pracovisko a jednu pracovnú skupinu a platí najdlhšie 24 hodín. Platnosť príkazu B začína od doby, keď zodpovedný vedúci práce alebo určený dozor prevzal pracovisko a podpísal príkaz B. Tam, kde zodpovedný vedúci práce zaisťuje sám, platí príkaz B odvtedy, keď dal príkaz na začatie práce. Platnosť príkazu B sa končí jeho písomným uzatvorením.

  Pri dlhotrvajúcich prácach, keď zostane EI trvalo odpojená a zaistená a kde sa zodpovedný vedúci práce po celý čas práce nemení, sa môže príkaz B vydať na dlhší čas, najdlhsšie však na 1 týždeň. Zodpovedný vedúci práce je v tomto prípade povinný, skôr ako dá príkaz na začatie práce, presvedčiť sa každý deň, či nenastali zmeny v zaistení pracoviska, a vykoná o tom záznam do príkazu B.

  Ak na EI pracuje viac skupín na niekoľkých pracoviskách (vonkajšie vedenie VN, VVn), je osoba zodpovedná za prevádzku EI alebo pracovník určený touto osobou povinný všetky vydané príkazy B evidovať na jednom mieste a iba z tohto miesta sa môže vydať príkaz na pripojenie EI pod napätie.

  Ak by osoba, ktorá je oprávnená vydať príkaz B, musela pracovať na EI sama, musí si príkaz B vypísať na seba pred začiatkom práce.

  Príkaz B a B - PPN sa môže odovzdať osobne, poslom, či inou elektronickou textovou komunikáciou a oznamiť telefonicky alebo rádiofonicky.

  Príkaz B nemusí byť vydaný:
  1. ak je v nebezpečenstvo oddialenia vykonania potrebných úkonov pri poruchách v mimoriadnom prevádzkovom stave, pri ohrození ľudského života alebo pri nebezpečenstve vzniku veľkých škôd
  2. pre práce na EI vo výstavbe, ktoré ešte neboli pripojené pod napätie a nenachádzajú sa v blízkosti EI pod napätím (nebezpečenstvo indukovaného napätia)
  3. pre práce na EI, ktoré sa často opakujú. Musia byť však na ne vydané presné miestne pracovné a bezpečnostné predpisy, z ktorých má byť zrejmé, že nahrádzajú príkaz B. Znalosť týchto predpisov sa kontroluje opakovanými skúškami aspoň raz za 3 roky
  4. pre práce na zariadení VN a VVN bez nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom
  Vydané a uzatvorené originály príkazu B a B -PPN so všetkými prílohami sa musia uschovávať počas jedného roka u pracovníka zodpovedného za prevádzku EI.
 • späť na začiatok
 • Obsluha nainštalovaných EZ

  Obsluhovať EZ v EI môžu iba osoby s kvalifikáciou vyžadovanou pre príslušnú EI. Ak sú na obsluhu predpísané ochranné pomôcky, musia sa použiť.
  Osoby obsluhujúce EZ sa musia oboznámiť s ich prevádzkou, riadením a ich funkciami. Tam, kde sú vypracované miestne alebo iné bezpečnostné a pracovné predpisy, musia byť umiestnené na dostupnom mieste a pracovníci musia byť nimi preukázateľne oboznámení. Obsluhujúci personál sa smie dotýkať iba častí, ktoré sú určené na obsluhu. K obsluhovaným častiam musí byť vždy voľný prístup, pri obsluhe nainšatlovaných zariadení v EI VN a VVN sa nesmie obsluhujúci personál priblížiť k živým častiam pod napätím bližšie ako:


  ~ napätie (kV) Vzdialenosť od živých častí (mm)
  menovité najvyššie vnútorná inštalácia vonkajšia inštalácia
  do 1 kV 1,2 350 400
  do 10 kV 12 450 500
  22 25 750 800
  35 38,5 850 900
  110 123 1400 1500
  220 245 2300 2500
  400 420 3500 3600

  Pri poškodení EZ alebo pri poruche EI, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie pracovníkov, musí pracovník, ktorý takýto stav zistil a v prípade, že nemôže sám príčiny ohrozenia odstrániť, urobiť opatrenia na zamedzenie alebo zníženie nebezpečenstva úrazu, požiaru alebo iného ohrozenia (zamedzením prístupu osôb dozorom, bezpečnostnou značkou, ohlásením osobe zodpovednej za prevádzku EI). Pri premiestňovaní EZ, strojov a spotrebičov musia byť tieto vopred bezpečne odpojené od napájania.

  Zábrany musia byť vyhotovené tak, aby chránili pracovníka pred nebezpečným priblížením alebo dotykom so živými časťami. Zábrany rozdeľujeme na:
  1. trvalé - sú pevné časti montované na EI (dvere skriňového rozvádzača)
  2. prebosné - slúžia k zaisteniu pracoviska a nie sú trvalo montované
  K zábranám sa môžu pracovníci priblížiť pri práci alebo obsluhe až na dotyk, ak je bezpečným spôsobom overené, že v miestach dotyku nevznikne nenebezpečné napätie.

  Minimálne vzdialenosti od živých častí:


  ~ napätie (kV) Min. vzdialenosť od živých častí (mm)
  menovité najvyššie
  do 1 kV 1,2 50
  6 7,2 130
  10 12 160
  22 25 250
  35 38,5 350
 • späť na začiatok
 • Práce vykonávané na EI

  Práce na EI MN, NN, VN, VVN a ZVN sa delia na práce:

  1. bez napätia
  2. v blízkosti pod napätím
  3. pod napätím
  PPN sa povoľujú len vtedy, ak sú EI prehľadné, časti, na ktorých sa má pracovať, prístupné a ak môžu byť pri práci dodržané všetky bezpečnostné opatrenia, použité prespísané ochranné a pracovné pomôcky a práca sa vykonáva podľa schváleného pracovného postupu.

  Za PPN sa pokladajú aj práce na EI, ktorá dosiaľ nebola pripojená na napájanie, idúce však súbežne alebokrižujúce vedenie VN, VVN alebo ZVN, na ktorom by indukciou mohlo vzniknúť nebezpečné napätie, ak táto EI nie je skratovaná a uzemnená.

  PPN vrátane vykonávaného dozoru je nevyhnutné konať sústredene, rozvážne, splným vedomím zodpovednosti a nebezpečnosti plynúcej z EI, bez unáhlenosti alebo časového nátlaku. Ak si pracovník nie je istý svojimi schopnosťami alebo okamžitým zdravotným stavom (nevoľnmosť, únava), musí to včas oznámiť vedúcemu práce a na EI pod napätím nesmie pracovať. Ak má zodpovedý vedúci práce podozrenie, že pracovník nie je na PPN spôsobilý, alebo pracovník sám javí príznaky zníženej pracovnej spôsobilosti, nesmie PPN pracovníkovi povoliť.

  Zákaz činnosti na EZ pod napätím

  1. na EI VN, VVN a ZVN v priestoroch s mokrým a vlhkým prostredím
  2. na EI NN, VN, VVN a ZVN v priestoroch tesných, nevyhovujúcich platným predpisom, v priestoroch s horúcim prostredím, so zvýšenou a extrémne koróznou agresivitou, za búrky, zníženej viditeľnosti, tmy a za vetra, teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu, ktoré presahujú dovolené hranice stanovené v príslušných STN a v pracovnýxh postupoch a pri napätí vyššom, ako je napätie danej siete, pr: pri zemnom spojení PPN sú zakázané tam, kde sa nedajú dodržať ustanovenia príslušných bezpečnostných predpisov.
  Rozdelenie PPN:
 • bežné
 • vybrané
 • Atmosférické podmienky na PPN:
 • minimálna teplota: -5°C
 • max. rýchlosť vetra: 9 m/s (pri vonkajších pracoviskách)
 • relatívna vlhkosť vzduchu: max. 80 %


 • späť na začiatok
 • Ochranné a pracovné pomôcky pre elektrotechniku

  Pracovník je povinný používať iba také ochranné a pracovné pomôcky, ktoré zaistia nielen jeho bezpečnosť, ale tiež bezpečnosť okolitých pracovísk a pracovníkov.Pre ochranné a pracovné pomôcky platí:

  Pred každým použitím pracovných a ochranných pomôcok sa musíme presvedčiť o ich bezchybnom a bezporuchovom stave. Kontrolu uskutočnňuje nielen ten, kto pomôcky vydáva, ale aj pracovník, ktorý ich bude používať. Okrem toho sa musia vykonať kontroly a skúšky pomôcok v lehotách stanovených výrobcom alebo príslušnou technickou normou. Povinnosť vykonať predpísané skúšky má zamestnávateľ.

  Pokial sa zistí nevyhovujúci stav, organizácia je povinná zaistiť znehodnotenie takým spôsobom, aby v žiadnom prípade už nemohli byť použité pri činnosti na EZ. V prípade, že znehodnotenie pomôcok zistí pracovník postupuje rovnakým spôsobom. Povinnosťou organizácie je stanoviť podrobný postup pre znehodnotenie.

  Ochranné pomôcky: Dielektrické rukavice, ochranný obličajový štítok, ochranné okuliare, ochranná prilba, dielektrické galoše, gumové izolačné koberce, skratovacie a uzemňovacie zariadenia, vybíjacie zariadenia, zábrany, ochranné pásy, záchranné háky

  Pracovné pomôcky: skúšašky napätia, indikátory fáz, zolované náradia, izolačné spínacie tyče, spínacie páky, fázové tyče, meracie prístroje. • späť na začiatok