Vymedzenie pojmov


V odbornej praxi je potrebné dodržať odbornú elektrotechnickú terminológiu,definície a ustanovenia, ktoré sú uvedené v STN 33 2000 spolu s STN IEC 61 140.

Základné pojmy
Napätia a prúdy

Úraz elektrickým prúdom

Uzemňovanie

Bezpečné odpojenie a spínanie

Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov


Základné pojmy

elektrická inštalácia ( ďalej EI ) - akákoľvek zostava navzájom spojených elektrických zariadení, ktoré slúžia na plnenie stanovených cieľov (vo význame celku)

elektrické zariadenie ( ďalej EZ ) - akékoľvek zariadenie, ktoré k svojej činnosti alebo pôsobeniu využíva účinky elektrických alebo elektromagnetických javov (vo význame jednotlivého predmetu)

spotrebič - zariadenie určené na premenu elektrickej energie na inú formu energie

spínacie a riadiace zariadenia - zariadenia určené na zapojenie do elektrického obvodu, kde plnia jednu alebo niekoľko funkcií: ochranu, ovládanie, riadenie, spínanie, odpojenie a pod.

ručné zariadenie - prenosné zariadenie, ktorésa počas použitia zvyčajne drží v ruke ,pričom motor, ak sa v ňom nachádza,tvorí jeho súčasť

neprenosné zariadenie - zariadenie pripevnené alebo bez rukoväte na prenášanie s hmotnosťou, ktorá neumožňuje jeho ľahké premiestňovanie

prenosné zariadenie - zariadenie, ktorým sa počas použitia ľahko pohybuje aj keď je pripojené na napájanie

zabezpečenie pracoviska na prácu - súhrn opatrení na zaistenie bezpečnosti pracovníkov

práca na EI - montáž, údržba a odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie, zahŕňa aj všetky úkony spojené so zabezpečením pracoviska

stavba a montáž EI alebo EZ - zriadenie nových alebo rekonštrukcia už jestvujúcich EI alebo EZ

údržba EZ zapojeného v EI - všetky druhy opráv, odstraňovanie nedostatkov, porúch a chýb potrebných na zabezpečenie spoľahlivého technického stavu zariadenia vrátane čistenia

odborná prehliadka a odborná skúška EI ( revízia ) - súbor činností,pri ktorých sa prehliadkou spolu s potrebným skúšaním a meraním zisťuje, či EI alebo EZ vyhovuje platným normám a predpisom s ohľadom na bezpečnosť pracovníkov pred úrazom elektrickým prúdom a poškodením alebo zničením majetku

skúšanie - činnosť na EI, účelom ktorej je overiť a dokázať spoľahlivú účinnosť EZ v EI

meranie - zisťovanie dôležitých hodnôt potrebných na posúdenie účinnosti EZ pomocou vhodných meracích prístrojov, ktoré sa nedajú určiť prehliadkou alebo skúšaním

ochranné prostriedky - predmety, ktoré chránia pracovníka pred účinkami elektrického prúdu, škodlivými účinkami pracovného prostredia alebo pred iným ohrozením

vedúci práce - pracovník poverený vedením pracovnej skupiny ( môže byť aj osoba pracujúca sama ). V zmysle vyhlášky č. 718/2002 má minimálnu kvalifikáciu podľa § 22, zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov

pracovisko - vymedzený priestor na prácu na EI alebo v jej blízkosti

práca podľa pokynov - práca, na ktorú sú dané najnutnejšie pokyny. Za dodržanie bezpečnostných predpisov sú zodpovední pracovníci vydávajúci pokyny

práca pod dohľadom - práca vykonávaná podľa podrobnejších pokynov. Za realizáciu nutných bezpečnostných opatrení pred započatím prác a kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov počas práce je zodpovedný pracovník vykonávajúci dohľad

práca pod dozorom - práca sa vykonáva za trvalej prítomnosti pracovníka povereného dozorom, ktorý tiež dbá na dodržiavanie bezpečnostných predpisov

príkaz B-PPN, P-PNN - písomný podklad a doklad o nariadených technických a organizačných opatreniachslúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti pracovníkov na EI alebo v jej blízkosti. Na vybrané práce pod napätím na EI VN, VVN, ZVN je určený príkaz B-PPN. Na vybrané práce pod napätím na EI NN je určený príkaz P-PNN

preukázateľnosť - spôsob činnosti, keď sa organizácia alebo súkromný podnikateľ po vykonaní školenia,inštruktáže, zácviku a pod. musí preukázať záznamom podpísaným školiteľom aj školenou osobou, že školenie, inštruktáž a pod. boli uskutočnené. Zo záznamu musí byť zrejmý predmet a dátum školenia

laik - osoba, ktorá nie je znalou ani poučenou

znalá osoba - osoba so zodpovedajúcim vzdelaním a odbornou praxou, ktoré jej umožňujú vyhnúť sa nebezpečenstvu a rizikám, ktoré spôsobuje elektrina

poučená osoba - osoba dostatočne poučená znalými osobami alebo pracujúca pod ich dozorom, aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvám a rizikám, ktoré spôsobuje elektrina

 • späť na začiatok
 • Napätia a prúdy

  menovité napätie - napätie, ktorým je inštalácia alebo jej časť označená. Skutočné napätie sa môže od menovitého odlišovať v povolených medziach

  dotykové napätie - napätie, ktoré sa objavípri poruche izolácie medzi časťami súčasne prístupnými dotyku

  krokové napätie - napätie medzi dvomi bodmi vzdialenými 1 m na zemskom povrchu

  nadprúd - každý prúd vyšší ako menovitý, pričom menovitá hodnota prúdu vodiča je jeho prúdové zaťaženie

  prúd pri preťažení - nadprúd, ktorý sa vyskytuje v elektricky nepoškodenom obvode

  skratový prúd - nadprúd, ktorý je dôsledkom poruchy so zanedbateľnou impedancioumedzi pracovnými vodičmi, ktoré majú rozdielny potenciál pri normálnych pracovných podmienkach

  dotykový prúd - elektrický prúd, ktorý prechádza telom človeka alebo zvieraťa pri dotyku s prístupnou časťou EI za normálnych podmienok alebo pri poruche

  unikajúci prúd - elektrický prúd, ktory tečie do zeme alebo do cudzích vodivých častí v elektricky nepoškodenom obvode

  rozdielový prúd - algebraický súčet okamžitých hodnôt prúdov, ktoré tečú všetkými pracovnými vodičmi obvodu v presne určenom bode inštalácie

  dohodnutý vypínací prúd - stanovená hodnota prúdu, ktorá spôsobí vypnutie istiaceho prístroja v dohodnutom čase

  Hodnoty bezpečných napätí:
  Priestory Bezpečné napätie
  striedavý jednosmerný
  Bezpečné 50 V 100 V
  Nebezpečné 24 V 60 V
  Osobitne nebezpečné 12 V 24 V

  Hodnoty bezpečných prúdov:
  Druh el. prúdu Bezpečný prúd
  ~ 10 - 100 Hz hranica znesiteľnosti (10 mA)
  jednosmerný 25 mA

 • späť na začiatok
 • Úraz elektrickým prúdom

  živá časť - vodič alebo vodivá časť, ktorá je pri normálnom používaní pod napätím, vrátane neutrálneho vodiča, podľa dohody sa vodiče PEN, PEM alebo PEL nepovažujú za živú časť

  neživá časť - vodivá časť elektrického zariadenia, ktorej sa môžeme dotýkať a ktorá nie je v normálnej prevádzke živá, ale ktorá sa pri poruche živou môže stať

  cudzia vodivá časť - vodivá časť, ktorá nie je súčasťou elektrickej inštalácie a ktorá môže priviesť potenciál, zvyčajne to je potenciál zeme

  úraz elektrickým prúdom - patofyziologický účinok elektrického prúdu prechádzajúceho telom človeka alebo zvierat

  prúd spôsobujúci úraz - prúd s vlastnosťami, ktoré pri prechode telom človeka alebo zvieraťa môžu byť príčinou patofyziologických účinkov

  dosah ruky - priestor v okolí akéhokoľvek bodu na ploche,kde ľudia zvyčajne pracujú alebo sa pohybujú, ktorý siaha do vzdialenosti, kam môže človek bez pomoci v ktoromkoľvek smere dosiahnuť rukou

  kryt - časť, ktorá zabezpečuje ochranu zariadenia pred určitými vonkajšími vplyvmi a vo všetkých smeroch ochranu pred dotykom živých častí

  zábrana - časť, ktorá zabezpečuje ochranu pred dotykom živých častí z každého zvyčajného smeru prístupu

  prekážka - časť, ktorá bráni neúmyselnému dotyku živých častí, ale nebráni úmyselnému dotyku

  základná izolácia - izolácia živých častí určená na zabezpečenie základnej ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

  prídavná izolácia - nezávislá izolácia pridaná k základnej izolácii na zabezpečenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche základnej izolácie

  dvojitá izolácia - izolácia, ktorá zahŕňa základnú aj prídavnú izoláciu

  zosilnená izolácia - izolácia nebezpečných živých častí, ktorá zabezpečuje rovnocenný stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom ako dvojitá izolácia

 • späť na začiatok
 • Uzemňovanie

  zem - vodivá hmota zeme, ktorej elektrický potenciál sa v každom bode podľa dohody považuje za nulový

  uzemňovač - vodivá časť, alebo skupina vzájomne spojených živých častí, ktorá má dokonalý kontakt so zemou a zaisťuje s ňou elektrické spojenie

  náhodný uzemňovač - vodivá časť uložená trvalo v zemi, vo vode, v betóne, ktorý bol zhotovený pre iný účel, ale dá sa využiť ako uzemňovač

  celkový odpor uzemnenia - odpor medzi hlavnou uzemňovacou svorkou a zemou

  uzemňovací vodič - ochranný vodič, ktorý vodivo spája hlavnú uzemňovaciu svorku alebo prípojnicu s uzemňovačom

  halvná uzemňovacia svorka,hlavná uzemňovacia prípojnica - svorka alebo prípojnica určená na spojenie ochranných vodičov vrátane vodičov na ochrannépospájanie a vodičov na funkčné uzemnenie, ak sú prostriedkami na uzemnenie

  pospájanie - elektrické spojenie, ktorého účelom je zabezpečiť v podstate rovnaký potenciál rôznych neživých častí a cudzích vodivých častí

  vodič na pospájanie - ochranný vodič, ktorý zabezpečuje pospájanie

 • späť na začiatok
 • Bezpečné odpojenie a spínanie

  bezpečné odpojenie - funkcia určená na prerušenie napájania všetkých alebo vybraných úsekov EI z bezpečnostných dôvodov oddelením inštalácie od všetkých zdrojov napájania elektrickou energiou

  núdzové vypnutie - činnosť smerujúca k čo najrýchlejšiemu odstráneniu nebezpečenstva, ktoré sa môže nečakane vyskytnúť

  núdzové zastavenie núdzové vypnutie k zastaveniu pohybu, ktorý sa stal nebezpečným

  funkčné spínanie - operácia určená na zapínanie, vypínanie alebo prepínanie napájania celej inštalácie alebo jej častí na normálne pracovné účely

  samočinné odpojenie od napájania - prerušenie jedného alebo viacerých krajných vodičov uskutočnené samočinným zapôsobením ochranného prístroja pri poruche

 • späť na začiatok
 • Napäťové pásma pre EI budov

  STN 33 0050-826: 9/2000 definuje pre každé napätie (~,-) dve napäťové pásma

  Pásmo I zahŕňa inštalácie, v ktorých:
 • hodnota napätia v stanovených podmienkach zabezpečí ochranu pred úrazom elektrickým prúdom
 • je hodnota napätia obmedzená z prevádzkových dôvodov (bezpečnostné, telekomunikačné, riadiace a siganlizačné systémy)
 • Pásmo II zahŕňa:
 • napätia v domových, obchodných a priemyselných inštaláciách
 • Napäťové pásma je možné použiť na definovanie požiadaviek v elektrických inštaláciách a taktiež na definovanie požiadaviek EZ

  pásmo jednosmerné U striedavé U
  pásmo I (MN) do 120 V do 50 V
  Medzi krajnými vodičmi aj medzi krajným vodičom a zemou


  pásmo jednosmerné U striedavé U
  pásmo II >MN do 1500 V do 1000 V
  Medzi krajnými vodičmi


  pásmo jednosmerné U striedavé U
  pásmo II >MN do 900 V do 600 V
  Medzi krajným vodičom a zemou

  Vysoké napätia - nad hranicou NN. Kategórie vysokých napätí
 • A - VN do 52 kV
 • B - VVN do 300 kV
 • C - ZVN do 800 kV
 • D - UVN nad 800 kV
 • späť na začiatok