Pripájanie elektrických prístrojov, spotrebičov a strojov

Elektrické prístroje
Elektrické spotrebiče
Pracovné stroje

Elektrické prístroje a spotrebiče vrátane svietidiel musia byť volené, umiestnené, upevnené a pripojené takým spôsobom, aby nebola narušená ich správna funkcia, znížená ich spoľahlivosť a bezpečnosť ich obsluhy.

Elektrické prístroje

Elektriskými prístrojmi, ktoré sa používajú v priemyselných a domových EI na pripájanie, ovládanie a istenie, sú spínače a ovládače, zásuvky, vidlice, prívody a nástrčky, poistky a ističe a oznamovacie prístroje a zariadenia.

 • Spínače, prepínače a ovládače
 • Spínače slúžia na zapínanie, vypínanie a prepínanie elektrických obvodov a spotrebičov. Môžu byť jednopólové, dvojpólové, trojpólové, štvorpólové. Prepínače môžu byť vyhotovené s radením.

  Podľa spôsobu montáže sa spínače rozdeľujú na nástenné, polozapustené, zapustené a panelové.

  Podľa spôsobu ovládania sa spínače rozdeľujú na otočné, ťahové, kolískové, pákové a tlačidlové, stláčacie (ťahom sa zapínajú, stlačením sa vypnú) a spínače pre pohyblivé prívody.

  Podľa stupňa krytia a vyhotovenia sa rozdeľujú na spínače: obyčajné, do vlhka, do mokra a na vonkajšie použitie.

  Voľbu spínača ovplyvňuje napätie a očakávaný prúd. Pre EI sú povolené spínače menovitého prúdu najmenej 6 A.

  Umiestnenie a poloha spínačov musí byť taká, aby pri vypínaní nevzniklo nebezpečenstvo poruchy. Inštalačné spínače majú byť umiestnené 0,9 až 1,2 m nad podlahou. Ak sú pri dverách, majú byť na strane, kde sa dvere otvárajú. Pákové spínače musia byť inštalované tak, aby sa nemohli samé zapnúť ani vypnúť. Spínače musia byť upevnené skrutkami tak, aby sa neuvoľnili a aby sa dali bez poškodenia vymeniť.

  Šnúrové spínače môžu voľne visieť len vtedy, ak sú ich časti vedúce eletkrický prúd v pevnom izolačnom púzdre a ak nie je menovitý prúd väčší ako 6 A. Spínače a poistky bať radené tak, aby po vypnutí spínača boli poistky bez napätia (okrem prípadu, keď je napätie k poistká privádzané z oboch strán)

 • Zásuvky a vidlice
 • Zásuvky a vidlice sa používajú na pripájanie prenosných elektrických spotrebičov k sieti. Môžu byť dvojpólové, trojpólové, štvorpólové a päťpólové. Z hľadiska montáže sa delia na nástenné, polozapustené, zapustené a panelové. Podľa stupňa krytia a vyhotovenia sa zásuvky rozdeľujú na obyčajné, do vlhka, do mokra a na vonkajšie použitie.

  Podľa tvaru kontaktov sa rozdeľujú zásuvky pre vidlice s valcovými kolíkmi a s plochými kolíkmi.

  Rozloženie zásuviek je podľa inštalačných zón. Zásuvky v obytných miestnostiach sa montujú 200 mm nad podlahou. Nástenné nemajú ybť vyššie ako 900 mm nad podlahou. V podlahe smie byť umiestnená zásuvka ak je odolná voči mechanickému poškodeniu a mokrému čisteniu podlahy. V rozvode NN musia byť použité zásuvky s ochranným kontaktom, ktorý musí byť pripojený na ochranný vodič.

  Zásuvka 230 V sa v sieti TN - S pripája tak, aby ochranný kolík bol hore. Na tento sa pripojí ochranný vodič PE a neutrálny vodič sa pripojí na pravú dutinku pri pohľade spredu. Na ľavú dutinku sa pripája fázový vodič L istený istiacim prvkom.

  Príklad zapojenia zásuviek NN v sieti TN - S


  Príklad zapojenia v sieti TN - S


  V sieti TN - C sa zásuvka pripája tak, že kombinovaný vodič PEN sa najskôr pripojí na ochranný kolík, ktorý je hore a z neho sa prepojí na pravú dutinku. Nikdy nie naopak, lebo pri prerušení vodiča medzi pravou dutinkou a ochranným kolíkom by zásuvka síce fungovala, ale v prípade poruchy by nás nechránila!!! Na ľavú dutinku sa pripája fázový vodič L. To isté platí pre obe siete aj pre dvojité zásuvky.

  Príklad zapojenia zásuviek NN v sieti TN - C


  Príklad zapojenia v sieti TN - C


  V zariadeniach s rôznymi napätiami a nebezpečenstvom, kde by pri zámene sietí vznikli škody na EZ alebo úraz, musia sa používať nezámenné zásuvky. Celá sieť musí mať v tomto prípade rovnaký typ zásuviek v celom zariadení.

  Pri rozpojiteľných zásuvkových spojoch sa pri prozpojenom stave nesmie objaviť napätie na kolíkoch vidlice, ale len na dutinkách zásuviek, ktoré nie sú prístupné nebezpečenstvu dotyku.

  Vidlice, ktorými sú ukončené pohyblivé prívody, sú vyhotovené ako nerozoberateľné (sú neoddeliteľnou súčasťou prívodu) alebo rozoberateľné. Šnúry s neoddeliteľnou vidlicou pre pohyblivé prívody k spotrebičom triedy ochrany II, ktoré sú dvojžilové, nesmú byť dodatočne nahradzované montovanými rozoberateľnými vidlicami! V prípade poškodenia prívodu s nerozoberateľnou vidlicou je potrebné vymeniť celý prívod.Pohyblivé predlžovacie prívody musia byť vždy trojžilové.

  Predlžovacie šnúry musia byť v mieste pripojenia spoľahlivo odľahčené od ťahu, zabezpečené proti posunutiu, vytrhnutiu a krúteniu žíl. Konce jadier vodičov treba upraviť tak, aby sa jednotlivé drôtiky neoddeľovali. Ochranná žila musí byť dlhšia ako ostatné. V prípade vytrhnutia šnúry zo svoriek musí byť prerušená ako posledná, až po prerušení pracovných žíl.

 • Nástrčky a prívodky


 • Prívodky sa nachádzajú na elektrických prístrojoch a spotrebičoch a sú zvyčajne ich súčasťou. Slúžia na pripojenie na sieť pomocou oddeliteľného pohyblivého prívodu, ktorý má na jednom konci vidlicu a na druhom konci nástrčku. Nástrčka je obdobou zásuviek. Nástrčka aj vidlica býva vyhotovená nerozoberateľne.

 • Poistky a ističe


 • Poistky a ističe slúžia na ochranu vedenia EI pred praťažením a skratom. Ich funkcia spočíva v rýchlom a bezpečnom odpojení časti zariadenia, aby sa nestalo predmetom úrazu elektrickým prúdom, poruchy alebo zdrojom požiaru.

 • Oznamovacie prístroje a zariadenia


 • Oznamovacími prístrojmi a zariadeniami v domových zariadeniach sú elektrické zvončeky, domáce dorozumievacie zariadenia, elektrické zámky, zásuvky STA, telefón. Všetky oznamovacie zariadenia a obvody majú byť spoľahlivo elektricky a priestorovo oddelené od silových zariadení a obvodov. Napájacie prístroje slaboprúdových oznamovacích prístrojov zo silového zariadenia nesmú mať vodivé spojenie medzi silovou časťou a miestom na pripojenie ozanmovacieho prístroja.

 • Elektrické svietidlá


 • Elektrické svietidlá sa rozdeľujú podľa výšky napätia na elektrické svietidlá na malá napätie - do 50 V, na nízke napätie 250 V a na svietidlá nad 250 V.

  Elektrické svietidlá sa rozdeľujú z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom na: Pri montáži svietidiel treba brať ohľad na vhodné umietsnenie, spoľahlivé upevnenie a správne pripojenie a vzdialenosť od ľahko zápalných látok.

  Pripájanie svietidiel na sieť závisí od druhu siete a od triedy ochrany svietidla. Pri pripájaní objímok platí zásada, že neutrálny vodič (N) sa pripojí na svorku závitu objímky a vypínaný fázový vodič (L) na dolný dotyk objímky. Robí sa to z dôvodu ochrany osoby vymieňajúcej žiarovku pri náhodnom dotyku pätice žiarovky.

  Pri svietidlách I. triedy sa musí pripojiť zelenožltý ochranný vodič na ochrannú svorku. Pri svietidlách na malé napätie treba dbať na dymenzovanie vodičov vzhľadom na menovitý prúd tečúci svietidlom. Bezepečnostný ochranný transformátor musí byť umiestnený tak, aby sa neprehrieval a aby bol ľahko prístupný. Istenie transformátora proti nadprúdu je v jeho primárnej časti, sekundárnej čast je istenie proti preťaženiu.

  Zapojenie svietidla triedy ochrany I v sieti TN-S.

  Zapojenie svietidla triedy ochrany I v sieti TN-S


  Zapojenie svietidla triedy ochrany I v sieti TN-C.

  Zapojenie svietidla triedy ochrany I v sieti TN-C


  Zapojenie svietidla triedy ochrany II v sieti TN-S.

  Zapojenie svietidla triedy ochrany II v sieti TN-S


  Zapojenie svietidla na malé napätie.

  Zapojenie svietidla na malé napätie


  späť na obsah

  Elektrické spotrebiče

  Elektrické spotrebiče, ktoré sa používajú, rozdeľujeme na:

  Výkon spotrebiča

  Výkon spotrebiča je dôležitý z hľadiska dimenzovania vlastného prívodu k elektrickému spotrebiču. Nesmie sa zabudnúť na EI pevného rozvodu, pretože podľa výkonu elektrického spotrebiča sa rozhodne, či možno z jedného zásuvkového obvodu (menovitý prúd max. 16 A) napájať niekoľko elektrických spotrebičov naraz alebo treba pre elektrický spotrebič vyviesť samostatný obvod, ak je to viac ako 16 A, tak nie zásuvkový, ale pevný.

  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

  Väčšina elektrických spotrebičov je vyhotovená ako EZ triedy ochrany II. Jednofázové spotrebiče triedy ochrany II sa na sieť pripájajú dvoma vodičmi, fázovým L a neutrálnym N. Trojfázové spotrebiče triedy ochrany II sa pripájajú na sieť štyrmi vodičmi, fázovými L1, L2, L3 a neutrálnym vodičom N.

  Ochranný vodič PE zelenožltej farby k elektrickému spotrebiču triedy ochrany II nesmie byť pripojený!

  Menšia časť elektrických spotrebičov (elektrotepelné spotrebiče) sú vyhotovené v triede ochrany I, a preto sa vyžaduje, aby napájací obvod obsahoval ochranu samočinným odpojením.

  Jednofázové spotrebiče sa pripájajú na sieť tromi vodičmi. Fázovým L, neutrálnym N a ochranným PE. Trojfázové spotrebiče triedy ochrany I sa pripájajú na sieť piatimi vodičmi. Fázovými L1, L2, L3 , neutrálnym vodičom N a ochranným vodičom PE. Ochranný vodič prívodu slúži výhradne na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom samočinným odpojením napájania. Funkcia pracovného (neutrálneho N a ochranného PE vodiča) sa v prívode k spotrebiču nesmie v žiadnom prípade zlučovať do jedného vodiča! Usporiadanie kontaktov zásuvky a vidlice musí zabezpečiť pri ich spájaní najskôr pripojenie ochranného vodiča a pri rozpájaní najskôr pracovných vodičov a až nakoniec ochranného vodiča.

  V prípade zapojenia elektrického spotrebiča cez prúdový chránič idú cez chránič pracovné vodiče, fázový L a neutrálny N. Ochranný vodič k spotrebiču triedy ochrany I PE cez prúdový chránič neprechádza.

  V prípade trojfázových symetrických spotrebičov (indukčné asynchrónne elektromotory) prechádzajú cez prúdový chránič len fázové vodiče L1, L2, L3. Neutrálny vodič N sa nepripája.

  Ďalšie požiadavky

  Zapojenie elektrických spotrebičov:

  Zapojenie spotrebiča v sieti TN - C

  Zapojenie spotrebiča v sieti TN - C


  Zapojenie spotrebiča v sieti TN - S

  Zapojenie spotrebiča v sieti TN - S


  Zapojenie svorkovnice sklokeramickej varnej dosky na dve fázy s využitím štvoržilového prívodu 4.B;jeden krajný vodič (hnedý) sa preznačí na obidvoch koncoch na svetlomodrý, v rozvádzači sa tiež pripojí na zbernicu N

  Zapojenie svorkovnice


  Zapojenie svorkovnice elektrického sporáka s využitím päťžilového prívodu 5.C

  Zapojenie svorkovnice


  späť na obsah

  Pracovné stroje

  Pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci.
  Stroj je zostavený zo súčastí, z ktorých aspoň jedna je pohyblivá, z príslušných pohonných jednotiek, ovládacích a silových obvodov a ostatných častí navzájom spojených na presne stanovené použitie, najmä na spracovanie, úpravu, dopravu alebo balenie materiálu.

  Pripojenie pracovného prostriedku (stroja) na sieť je možné:

  Príklady pripojenia pracovných prostriedkov (strojov):

  Pripojenie pracovných prostriedkov v sieti TN - S

  Pripojenie pracovných prostriedkov v sieti TN - S


  Zapojenie prúdového chrániča v sieti TN

  Zapojenie prúdového chrániča v sieti TN


  späť na obsah