Označovanie v elektrotechnike


Označovanie rozvodných sietí STN 33 2000-3
Označovanie triedy ochrany elektrických spotrebičov
Označovanie a kódovanie indikátorov a ovládačov
Označovanie vodičov
Schematické značky používané v elektrotechnike

Označovanie rozvodných sietí STN 33 2000-3

Označovanie rozvodných sietí NN sa v mdzinárodnom poňatí robí veľkými písmenami, ktoré majú tento význam:
prvé písmeno - vyjadruje vzťah k zdroju - siete a uzemnenia
T terre(franc.) - bezprostredné uzemnenie neutrálneho bodu (uzlu) transformátora

I insulation (angl.) - izolovanie všetkých fázových vodičov voči zemi alebo ich spojenie so zemou cez veľkú impedanciu
druhé písmeno - vyjadruje vzťah k spotrebiču - neživých častí v rozvode a uzemnenia
T terre (franc.) - priame spojenie (uzemnenie) elektrického spotrebiča so zemou nezávisle na uzemnení akéhokoľvek bodu siete

N neutral (angl.),neutre (franc.) - bezprostredné spojenie neživých častí spotrebiča s uzemneným neutrálnym bodom (uzlom) siete ochranným vodičom
tretie písmeno(á) - vyjadruje usporiadanie neutrálnych a ochranných vodičov
C combinated (angl.), combiné (franc.) - kombinácia funkcie neutrálneho vodiča s ochranným vodičom

S separated (angl.), separé (franc.) - oddelenie funkcie neutrálneho vodiča od ochranného vodiča

Názvy rozvodných sietí

TN elektrická rozvodná sieť s uzemneným bodom zdroja. Neživé časti elektrických spotrebičov sú s týmto bodom spojené.
TN - C sieť TN, v ktorej funkcia neutrálneho a ochranného vodiča sú v celej sieti zlúčené do jedného vodiča (PEN)
TN - S sieť TN, v ktorej ochranný (PE) a neutrálny (N) vodič sú dva samostatné vodiče
TN - C - S sieť TN, v ktorej v prvej časti sa nachádza kombinovaný vodič (PEN) a v druhej časti je ochranný a neutrálny vodič oddelený a vedený samostatne
IT sieť má všetky živé časti izolované od zeme, alebo jeden bod spojený so zemou, spojený cez impedanciu. Neživé časti EI sú spojené so zemou jednotlivo alebo skupinovo
TT elektrická rozvodná sieť, v ktorej uzol zdroja je bezprostredne uzemnený a neživé vodivé časti elektrického chráneného zariadenia sú spojené s uzemňovačmi elektricky nezávisle od uzemňovačov siete

Zapojenie rozvodných sietí:

TN - C

TN-C


TN - S

TN-S


TN - C - S

TN-C-S


IT

IT


TT

TT


 • späť na začiatok
 • Označovanie triedy ochrany elektrických spotrebičov

  Na prenosných a pevne namontovaných zariadeniach by bolo problematické označovanie druhu siete, preto sa zaviedlo rozlišovanie podľa triedy ochrany.
 • elektrické spotrebiče triedy 0 (bez privedeného ochranného vodiča)
  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená len základnou izoláciou. Spotrebiče nemajú miesto na pripojenie neživej vodivej časti k ochrannému vodiču. Ich použitie je preto pre širokú verejnosť zakázané a obmedzuje sa len do vymedzených skúšobných priestorov, do ktorých nemajú prístup osoby bez elektrotechnickej spôsobilosti.


  trieda ochrany 0


 • elektrické spotrebiče triedy I (s privedeným ochranným vodičom)
  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená základnou izoláciou a neživá časť elektrického spotrebiča je pripojená k ochrannému vodiču EI. V prípade poruchy (porušenie základnej izolácie) nemôžu byť neživé vodivé časti pod napätím.


  trieda ochrany I


 • elektrické spotrebiče triedy II (chránené dvojitou izoláciou)

 • Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom môže byť zaistená:
  1. základnou a prídavnou izoláciou, pričom spotrebič neobsahuje miesto na pripojenie ochranného vodiča  2. trieda ochrany II


  3. základnou izoláciou od živej časti a prídavnou izoláciou od povrchu. Ak sa medzi týmito časťami nachádza kovový kryt, môže byť v určených prípadoch tento kovový kryt spojený s ochranným vodičom na vyrovnanie potenciálu
  4. zosilnenou izoláciou, pričom spotrebič neobsahuje miesto na pripojenie ochranného vodiča
  5. zosilnenou izoláciou s kovovým krytom, ktorý môže byť v odôvodnených prípadoch spojený s ochranným vodičom na vyrovnanie potenciálu
 • elektrické spotrebiče triedy III (spotrebiče na bezpečné napätie)

 • Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je založená na napájaní zo zdroja bezpečného malého napätia (SELV).

  napájanie zo zdroja SELV

 • späť na začiatok
 • Označovanie a kódovanie oznamovačov a ovládačov

  Norma STN EN 60073:6/2002 stanovuje všeobecné pravidlá pre prideľovanie určitých významov jednotlivým vizuálnym, akustickým a taktilným (dotykovým) oznamovačov za účelom:
 • zvýšenia bezpečnosti osôb a majetku na základe spoľahlivého sledovania a ovládania zariadenia
 • uľahčenia vlastného sledovania, riadenia a údržby
 • umožnenia rýchleho zistenia prevádzkových podmienok a polôh ovládačov
 • Kódovanie je systematické zobrazenie špecifických signálov alebo veličín iným súborom signálov, ktorý musí spĺňať definované pravidlá. Odporúča sa používať jeden alebo niekoľko z nasledujúcich prostriedkov kódovania informácií:
 • vizuálne kódy (farbou, tvarom, ...)
 • akustické kódy (typom zvuku, jedným tónom, ...)
 • taktilné kódy (tvarom, silou, vybráciami, ...)
 • Význam jednotlivých ovládačov musí byť jednoznačný a uvedený v dokumentácii zariadenia.
 • Kódovanie farbami
 • - je jednou z najúčinnejších prostriedkov na upútanie obsluhy. Používajú sa farby : červená, žltá, zelená, modrá, čierna, sivá a biela.

  Farby oznamovačov:

  Farba Význam Tvar Vysvetlenie Akcia Príklad použitia
  Červená Nebezpečie 6-uholník nebezpečná situácia/podmienky Núdzové zastavenie, okamžitá reakcia Zákaz vstupu
  porucha, havária
  Žltá Výstraha-
  mimoriadny stav
  3-uholník Dočasné/stále ohrozenie Zásah k zábrane nebezp. situácie Obmedzený prístup, nežiadúca zmena, odklon od normálneho stavu
  Zelená Bezpečie-
  normálny stav
  štvorec,obdĺžnik Bezpečná situácia, voľná cesta, norm. podmienky Voľná činnosť Úniková cesta, bezpečný chod, pokračovanie v činnosti
  Modrá Zvláštny význam-
  príkaz
  kruh Indikácia príkazu Prikázaná akcia Prikázaná cesta,príkaz k vloženiu
  -predvol. hodnôt,
  - iného spôsobu riadenia
  Biela, sivá, čierna Bez zvláštneho významu štvorec,obdĺžnik všeobecná informácia
  Indikácia stavu
  otvorené/zatvorené
  v chode/zastavené

  Farby ovládačov:

  Farba Význam Vysvetlenie Príklad použitia
  Červená Nebezpečie Zásah v prípade nebezpečenstva Núdzový vypínač, spúšťanie núdzovej funkcie
  Žltá Mimoriadny stav Zásah proti zmene Zásah k potlačeniu mimoriadnych podmienok
  Zelená Bezpečie Zásah v prípade bezpečnej situácie Zapínací ovládač
  Modrá Príkaz, zvláštny význam Podmienky vyžadujúce zásah Funkcie znovunastavenia
  Biela, sivá, čierna Bez zvláštneho významu
  Pre akúkoľvek funkciu okrem núdzového vypnutia
  štart/zapnuté-všetky farby, prednostne biela
  stop/vypnuté-prednostne čierna • späť na začiatok
 • Označovanie vodičov

  Názov Označenie
  písmenovo-
  číslicové
  farebné
  holých vodičov izolovaných vodičov
  Striedavá sústava
  fázový vodič L ,
  vodič 1. fázy L1 ,
  vodič 2. fázy L2 ,
  vodič 3. fázy L3 ,
  neutrálny vodič N
  ochranný vodič PE
  kombinovaný ochranný a neutrálny PEN

  Svorky pre pripojenie elektrických predmetov:
  1. fáza U
  2. fáza V
  3. fáza W
  neutrálny vodič N
  ochranný vodič PE

  Jednosmerná sústava
  kladný pól L+
  záporný pól L-
  stredný vodič M
  ochranný vodič PE

  Svorky pre pripojenie elektrických predmetov:
  kladný pól C
  záporný pól D
  stredný vodič M
  ochranný vodič PE

  Sústavy, elektrické predmety
  uzemňovací vodič E
  vodič bezšumová ze TE
  ukostrovací vodič MM*
  ekvipotenciál. vodič CC*
  * označenie sa použie ibe v prípade, že svorky alebo vodiče nebudú mať potenciál ochranného vodiča alebo zeme


 • späť na začiatok