Označovanie a radenie technických noriem


Slovenská republika má zriadenú na vytváranie národných noriem ištitúciu, ktorou je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR), ktorý vydáva Slovenské technické normy (STN). V oblasti elektrotechniky sa na tvorbe nových noriem podieľajú dve hlavné medzinárodné technické komisie:

IEC (International elektrotechnical commision)
IEC je celosvetová organizácia pre elektrotechniku. Jej hlavným cieľom je vytvoriť jednotnú medzinárodnú sústavu noriem pre celú oblasť elektrotechniky. SR je riadnym členom IEC. Na základe odborných rozborov technických problémov odborné komisie predkladajú návrhy nových medzinárodných noriem. Úlohou IEC je prerokúvať v úzkej spolupráci s národnými úradmi členských krajín pripravené návrhy a odporúčania.

CENELEC (Comité européen de normalisation et d´electronique)
CENELEC je európska komisia pre normalizáciu v elektrotechnike. Jej cieľom je vytvorenie ucelenej elektrotechnickej sústavy noriem pre uskutočnenie jednotného európskeho trhu. SR je v tejto organizácii pridruženým členom (od roku 2002 riadnym členom).

Prehľad vydávaných noriem

 • IEC - medzinárodná norma


 • EN - európska norma


 • ENV - európska predbežná norma - norma v predbežnom znení pre dočasné používanie


 • HD - harmonizovaná norma - vydaná medzinárodná norma. Jej obsah je určený na prevzatie do národných noriem s možnosťou pripustenia národných odchýliek


 • STN - slovenská technická norma


 • ČSN - česká štátna norma


 • Označovanie slovenksých technických noriem:

  S T N (*) xx  x  x  x  x   xxxx

  * = IEC, EN
  xx = trieda
  x = skupina
  x = podskupina
  x  x = poradové číslo normy
  xxxx = triediace znaky

  Triedy pre elektrotechnické normy:
 • základné elektrotechnické normy (33 xxxx)
 • elektrotechnické normy pre stavbu inštalácií (34 xxxx)
 • elektrotechnické normy na obsluhu elektrických zariadení (34 xxxx)
 • elektrotechnické výrobkové normy (35 xxxx)
 • elektrotechnické normy pre energetiku (36 xxxx)
 • Príklad hlavičky normy s uvedením čísla triedy STN


  STN Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie
  človek-stroj,označovanie a identifikácia
  Zásady kódovania indikátorov a ovládačov
  STN
  EN 60073

  33 0170

  Normalizačné organizácie

  Úroveň Značenie normy Oblasť elektrotechniky Ostatné oblasti
  Svetová úroveň IEC, ISO IEC ISO
  Európska úroveň EN, HD, ENV CENELEC CEN
  Národná úroveň STN, STN IEC,
  STN ISO, STN EN
  ÚNMS
  SEV/ÚNMS OMV
  SÚTN
  Elektrotechnika Strojárstvo,
  stavebníctvo,
  chémia
  spracovateľ TNK
  SÚTN vydavateľstvo

  ISO - International Organization for Standardization
  CEN - Comité Européen de Normalisation
  SEV/ÚNMS - Slovenský elektrotechnický výbor
  OMV - Odbor medzinárodných vzťahov
  SÚTN - Slovenský ústav technickej normalizácie
  ÚNMS - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky