Ochrana pred účinkami atmosférickej elektriny

Vznik atmosférického výboja
Typy striech
Druhy záchytných zariadení
Vedenia a zvody
Uzemňovače - uzemnenie
Zásady ochrany osôb pred zásahom blesku

Vznik atmosférického výboja

Pri atmosférickom výboji sprevádzanom svetelným (blesk) a zvukovým (hrom) efektom dochádza k vyrovnávaniu kladných a záporných nábojov medzi mrakmi alebo medzi mrakom a zemou.
Hodnota intenzity bleskových výbojov dosahuje 2 kA až 200 kA. Doba trvania čela výboja je do 10 µs a teplota vodivého kanála môže dosiahnuť niekoľko tisíc °C.

Z hľadiska účinku bleskového výboja na objekt sa rozlišuje:

Sprievodné javy a parametre blesku Sprievodné javy sú spravidla: Dôležité parametre blesku: Bleskozvod sa zriaďuje na objektoch, kde by blesk mohol spôsobiť:
späť na obsah

Typy striech


Stanovástanová

Sedlovásedlová

Valbovávalbová

Polovalbovápolovalbová

Plocháplochá

Pultovápultová

Hangárováhangárová

ŠedovášedováBleskozvod je usporiadaný tak, aby zásah blesku nastal predovšetkým do zberacieho zariadenia.
Časti bleskozvodu:Tieto časti musia byť vodivo spojené. Bleskový náboj je zvedený do uzemnenia, kde sa bez spôsobenia škody rozptýli do zeme.

hlavné časti bleskozvodu


Bleskozvody sa umiestňujú: Bleskozvody:
späť na obsah

Druhy zachytávacích zariadení

Hrebeňová sústava

Je tvorená zberacím vedením na hrebeni strechy, kde hrebeň prevyšuje dolný okraj strechy o viac ako 1 m. Žiadny bod strechy nesmie byť vzdialený od zberacieho zariadenia viac ako 10 m. (Na valbových, polovalbových, sedlových, pultových a šedových strechách.)

hrebeňová zberacia sústava


Mrežová sústava

Je tvorená sieťou zberacích vedení, ktoré sú v mieste križovania spojené. Maximálny rozmer oka mreže je pri normálnom bleskozvode 20x60 m. Krajné okraje mreže opisujú vonkajšie rozmery strechy. Pri zosilnenom bleskozvode je rozmer oka mreže 10x15 m. (Na plochých, pultových a sedlových strechách, pri ktorých hrebeň neprevyšuje dolný okraj strechy o 1 m.)

mrežová sústava


Tyčový bleskozvod

Je tvorený zberacou tyčou umiestnenou na mieste pravdepodobného zásahu bleskom. Zberacia tyč sa väčšinou používa na ochranu jednotlivých predmetov vyčnievajúcich nad okolie. Pomocný zberač je vytvorený drôtovým vodičom FeZn priemeru 8 až 10 mm, ktorý prevyšuje chránený objekt aspoň o 30 cm. Tyč vytvára ochranný kužel s vrcholovým uhlom 112°. (Na stanových strechách, komínoch a stožiaroch.)

tyčový bleskozvod


Oddialený bleskozvod

Je bleskozvod, ktorý žiadnou časťou nie je upevnený na chránenom objekte ani vodivo spojený s týmto objektom. Može byť stožiarový bleskozvod, zberač na vrchole tyče chráni v ochrannom uhle 112°. Závesný bleskozvod tvorí lano zavesené nad chráneným objektom v smere pozdĺžnej osi. Ak je lano dlhšie ako 20 m, je potrebné vyhotoviť bleskozvod krížový (na každých 20 m je nutný priečny záves).Klietkový bleskozvod je vyhotovený mrežou zberacích vedení nad chráneným objektom. Mreža klietky má rozmer maximálne 20x20 m

stožiarový bleskozvod
závesný bleskozvod
klietkový bleskozvod


Zberacie zariadenia môžu byť:
späť na obsah

Vedenia a zvody

Spájajú zberacie zariadenie s uzemňovačom. Bývajú na vonkajšej strane objektu, majú byť čo najkratšie, umiestňujú sa pokiaľ možno symetricky v rohoch budov. Zvody musia byť čo najďalej od dverí, okien a kovových predmetov, s ktorými nemôžu byť spojené. Zvody nesmú prechádzať vnútrom objektu. Počet zvodov sa riadi pôdorysnými rozmermi, tvarom strechy a výškou objektu:Na objektoch s nebezpečenstvom výbuchu je počet zvodov dvojnásobný.

Vyhotovenie vedení a zvodov

Vzdialenosti podpier od podkladu: Vzdialenosti podpier vodorovných a šikmých vedení od seba nesmie byť väčšia ako 1,5 m, pri zvislých vedeniach najviac 3 m.

Skryté zvody uložené pod omietkou môžu byť vyhotovené ako: Montáž a ochrana skúšobných svoriek: Materiály vedení a zvodov:
späť na obsah

Uzemňovače - uzemnenie

Uzemňovač - vodivé teleso uložené do zeme tak, aby vytvorilo vodivé spojenie so zemou, alebo uložené do betónu, ktorý má dobré spojenie so zemou. Môže byť náhodný alebo zhotovený.

Uzemňovacia sústava je súhrn náhodných a zhotovených zemničov, vrátane uzemňovacích prívodov EZ.

Uzemnenie sa vyhotovuje tak, aby za daných pôdnych podmienok dosiahlo čo najnižšiu a na dlhú dobu zaručenú hodnotu zemného odporu. Každý zvod musí byť pripojený na samostatný vlastný uzemňovač alebo spoločnú uzemňovaciu sústavu. Jednotôivé uzemňovače sa majú rozložiť pokiaľ možno rovnomerne po celom obvode objektu.

Druh pôdy rezistivita [Ohm.m]
rašelina 30
ornica, íl 100
vlhký piesok 200 až 300
vlhký štrkopiesok 300 až 500
suchý piesok 1000 až 3000
suchá kamenistá pôda 3000 až 10000
kompaktná skala 105
kompaktná žula 106 až 109


Projekt bleskozvodnej ochrany obsahuje pôdorys s vyznačením podstatných častí. Zmeny je potrebné zaznamenať do dokumentácie.

Pomocný zberač sa vytvorí z rovného pozinkovaného drôtu priemeru 8 alebo 10 mm, nad chránený objekt vyčnieva aspoň 30 cm.

Spoje v zemivedenie od ksúšobnej svorkyk vlastnému uzemňovaču nesmie mať spoj v zemi, okrem pripojenie na uzemňovač. Spoje robíme svorkami. V zemi musí mať každý spoj dve svorky. Ak sú na objekte aspoň dva zvody, skúšobné svorky sa očísľujú.

Pripájanie zvodov - k vodivým predmetom sa pripoja vhodnými pripájacími svorkami(normalizovanými) alebo zvarením. Styčná plocha medzi svorkou a pripájaným predmetom musí byť aspoň 10 cm2. Svorková skrutka musí mať závit aspoň M10. Spoj zhotovený zváraním musí mať styčnú plochu medzi vodičom a pripájaným predmetom aspoň 5 násobok prierezu vodičov. Spoj musí byť chránený vhodnou trvanlivou ochranou pred koróziou. Zvod musí byť chránený minimálne do 1,6 m nad zemou uhoľníkom

Zemný odpor uzemňovača nemá byť za obvyklých pôdnych podmienok väčší ako 15 Ohmov, ak sa nedá dosiahnuť, je nutné použiť lepšie uzemnenie alebo zvýšiť počet uzemňovačov.

Nekovové továrenské komíny musia mať bleskozvod s dvoma zvodmi v smere prevládajúcich vetrov

Antény sa chránia podľa STN 34 2820.

Pre pracovné uzemnenie kladného pólu v jednosmernej sústave sa nemá použiť náhodný základový uzemňovač.

Tyčové uzemňovače sa odporúčajú pre uzemnenia bleskozvodov a bleskoistiek.

Podpovrchové uzemňovače sa ukladajú do ryhy v hĺbke 60 až 80 cm. Ak je uzemňovač kladený do káblovej ryhy, musí byť uložený na dno ryhy 10 cm pod káblom alebo vedľa kábla.

Uzemňovač v tvare lúča - jednotlivé lúče sa kladú tak, aby minimálny uhol medzi nimi bol 60°, zvyčajne sa kladú 4 lúče.

Armatúra v základoch využitá ako uzemňovač musí byť spojená zváraním.

Silové zariadenie a bleskozvod - uzemnenie bleskozvodu a silové zariadenia sa nemusí spájať, ak vo vzdialenosti medzi obidvoma uzemneniami je vzdialenosť viac ako 5 m.

Skúšobná svorka

Každý zvod musí mať označenú skúšobnú svorku:
späť na obsah

Zásady ochrany osôb pred zásahom blesku

Z hľadiska možného úrazu je človek vystavený najväčšiemu nebezpečenstvu zásahu bleskom na voľnom priestranstve alebo vyvýšeninách.

Osoby, ktoré pracujú vo vnútry budov (vo vozidlách), sú ohrozované výbojmi medzi vodivými predmetmi v dôsledku vzniku vysokých potenciálových rozdielov.

Opatrenia na ochranu osôb pred zásahom blesku pri búrke sú:
späť na obsah